Trường hợp cần phản ánh, kiến nghị, đề nghị cá nhân, tổ chức liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng như sau:

1. Số điện thoại:

+ Thủ trưởng cơ quan: 02603501456

+  Số điện thoại đường dây nóng: 02606536373

2. Địa chỉ thư điện tử:

- Bộ phận một cửa: ttthanh.dakha@kontum.gov.vn;

- Thủ trưởng cơ quan: ntkhoa.dakha@kontum.gov.vn

Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của quý ông/bà (tổ chức).